Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług doradczych związanych z komercjalizacją dwóch produktów na wybranych rynkach europejskich oraz pozaeuropejskich


Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym dotyczącym świadczenia usług doradczych związanych z komercjalizacją dwóch produktów na wybranych rynkach europejskich oraz pozaeuropejskich w ramach Projektu ”Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazków”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, nr wniosku POIR.02.03.04-30-0002/16.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług doradczych związanych z komercjalizacją dwóch produktów na wybranych rynkach europejskich oraz pozaeuropejskich.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2016 z dnia 7.07.2016, Zamawiający: VMG Eco Sp. z o.o. dokonał w dniu 15.07.2016 r. wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług doradczych związanych z komercjalizacją dwóch produktów na wybranych rynkach europejskich oraz pozaeuropejskich. W wyniku dokonanej przez Zamawiającego analizy ofert do realizacji zamówienia wyłoniono Firmę: Ecorys polska Sp. z o.o.

Dziękujemy za złożone oferty.

Zapytania ofertowe:

21.04.2016
Dotyczy: zgłoszeń patentowych w trybie międzynarodowym EURO – PCT dla dwóch wynalazków
CZYTAJ WIĘCEJ

7.07.2016
Dotyczy: świadczenia usług doradczych związanych z komercjalizacją dwóch produktów na wybranych rynkach europejskich oraz pozaeuropejskich
CZYTAJ WIĘCEJ

VMG Eco Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań, tel. (+48) 61 653 16 91, KRS 0000321897, NIP 669-247-40-41, Kapitał zakładowy: 50.000 zł